ITU Radio Regulations

Nederlands

De afspraken die binnen de ITU-R gemaakt worden over de bestemming van de frequentiebanden worden vastgelegd in de ITU Radio Regulations. Binnen de bestemmingen wordt onderscheid gemaakt naar verschillende typen radiodiensten. Daarnaast zijn de procedures opgenomen die lidstaten moeten volgen om het gebruik van frequenties met de omliggende landen af te stemmen. Via zulke afstemmingsprocedures verwerft een land het gebruiksrecht voor bepaalde frequenties.

Bij het bestemmen van de frequentiebanden wordt binnen de ITU een onderverdeling gemaakt in drie regio's (Nederland valt onder Regio 1, die verder bestaat uit Europa, Afrika en een deel van het Midden-Oosten). Alhoewel in principe iedere regio een eigen ITU-frequentietabel heeft, wordt er naar gestreefd om deze tabellen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen om wereldwijd geharmoniseerd gebruik mogelijk te maken.

De ITU Regio-indeling.

De tabel wordt iedere drie à vier jaar tijdens de World Radio Conferences (WRC) herzien en bijgewerkt.

De Radio Regulations zijn bindend en vormen de basis voor het Nationale Frequentieplan.
Lees verder